ریسک های پلت فرم دیجیتال برای بین المللی سازی سرمایه گذاری های جدید بین المللی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 271

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN01_048

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400

Abstract:

با توجه به روند رو به رشد استفاده از سیستم عامل های دیجیتال برای بین المللی سازی، مدیریت ریسک بسترهای دیجیتال دربازارهای بین المللی به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بااین حال، تحقیقات دانشگاهی در این زمینه کم است. این مطالعه بابررسی تحقیقات گذشته یک چارچوب نظری از محرک ها و نتایج ریسک پلت فرم دیجیتال برای سرمایه گذاری های جدیدبین المللی را معرفی می کند. به طور خاص، با استفاده از تئوری هزینه معامله، این پژوهش مجموعه ای از پیش ایندهای ریسکپلت فرم دیجیتال را ازجمله ویژگی محصول، عدم اطمینان بازار خارجی، رقابت بازار خارجی و خلاء های نهادی بازار داخلی راشناسایی می کند. همچنین تاثیر ریسک پلت فرم دیجیتال بر دامنه بین المللی سازی سرمایه گذاری های جدید بین المللی نیزموردبررسی قرار گرفت. بر این اساس مقاله حاضر باهدف بررسی ریسک های پلت فرم دیجیتال برای بین المللی سازیسرمایه گذاری های جدید بین المللی انجام گرفت. مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که مواد لازم برای نگارش آن از طریقجستجوی پایگاه های اطلاعاتی و موتورهای جستجو و همچنین منابع کتابخانه ای موجود با ارائه کلیدواژه های فارسی، پلت فرمدیجیتال و بین المللی سازی سرمایه گذاری ها به دست آمد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. به طورکلی و بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته، یافته های تجربی نشان داد که ریسک پلت فرم دیجیتال تمایل به کاهشدامنه بین المللی سازی سرمایه گذاری های جدید بین المللی دارد. بااین حال، این اثر منفی به وسیله گرایش کارآفرینیسرمایه گذاری های جدید بین المللی کاهش می یابد.

Keywords:

ریسک پلت فرم دیجیتال , سرمایه گذاری های جدید بین المللی , بازارهای نوظهور

Authors

کامبیز شاهرودی

دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت.دانشگاه آزاد اسلامی، رشت.ایران

مریم گلمشکی

دانشجوی دکتری. مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت