بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

Publish place: ، Vol: 10، Issue: 21
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRG-10-21_004

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان(افسر محصل) دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بود. برای گردآوری داده های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری است. برای تحلیل داده­های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با ضریب همبستگی ۳۶۰/.، ویژگی شخصیتی توافق پذیری با ضریب همبستگی ۲۲۱/.، ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی ۳۲۳/. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با ضریب همبستگی ۲۶۹/. و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با ضریب همبستگی ۴۴۷/. با تاب آوری آنان رابطه معناداری وجود داشت که این نتایج نشان دهنده تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان(افسر محصل) با ضریب همبستگی ۳۹٪ بود.

Keywords:

شخصیت , وظیفه شناسی , سازگاری , تاب آوری , دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

Authors

عبدالله سلطانی نژاد

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

روح اله حاجی بیگی

دانش آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)