رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-1_010

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: سبک­های دلبستگی و هویت به عنوان دو مولفه بسیار مهم شخصیت و عوامل مرتبط با آن همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی بود.  روش: روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر ناشنوا (زیر ۱۴ سال) بود که در موسسه آموزشی امام صادق در استان مازندران در سال تحصیلی ۹۴ مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها ۶۲ نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده ­اند و به پرسشنامه های شخصیت (آیزنک، ۱۹۷۵)، سبک دلبستگی کولینز و رید (کولینز و رید،۱۹۹۰)، و سبک هویت (برزونسکی، ۱۹۸۹) پاسخ دادند. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون نشان داد که فقط سبک دلبستگی اضطرابی با سبک های هویت سردرگم در دانش آموزان با آسیب شنوایی دارای همبستگی معنادار (۴۱۲/۰) است. سبک های دلبستگی اجتنابی و ایمن با سبک های هویت همبستگی معنا دار ندارند  (۰/۰۵ < p). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هیچ یک از ابعاد شخصیت قادر به پیش بینی سبک های دلبستگی و سبک های هویت دانش آموزان با آسیب شنوایی نیستند  (۰/۰۵ < p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر فقط با توجه به سبک دلبستگی و سبک هویت نمی توان ویژگی های روانی افراد با آسیب شنوایی مانند مشکوک بودن به اطرافیان را پیش بینی و برای رفع مشکلات ارتباطی شان برنامه های مطلوب در نظر گرفت.

Authors

شهناز محمدی

Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran

سیدعلی کاظمی رضایی

Kharazmi University, Tehran

حامد قاسمی ارگنه

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan

سیدولی کاظمی رضایی

Islamic Azad University of Kerrmanshah, Kerrmanshah

سیده عادله موسوی

Kharazmi University, Tehran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Amani R, Majzoobi M. The predict of identity styles through ...
 • Kaplan A, Flum H. Achievement goal orientations and identity formation ...
 • Crocetti E, Erentaitė R, Žukauskienė R. Identity styles, positive youth ...
 • Koepke S, Denissen JJ. Dynamics of identity development and separation–individuation ...
 • Berzonsky MD. Identity formation: The role of identity processing style ...
 • Bersonsky M. Identity style, parental authority and identitycommitment. J Youth ...
 • Berzonsky MD, Kuk LS. Identity style, psychosocial maturity, and academic ...
 • Abolmaali KH, Afzali Ghadi M, Bidkhori S. Prediction of anger ...
 • Daneshpur Z,Ghanaei Z, Shekari O, Zain Abadi HR. Predicts of ...
 • Bowlby J. Attachment and loss. London: Hogarth;۱۹۶۹ ...
 • Lyons-Ruth K. Dissociation and the parent– infant dialogue: A longitudinal ...
 • Akbarian F, Moradi A. The Structural model of attachment style ...
 • Schwartz SJ, Luyckx K, Crocetti E. What have we learned ...
 • Kerns KA, Brumariu LE. Is insecure parent–child attachment a risk ...
 • Kim S, Sharp C, Carbone C. The protective role of ...
 • Shamloo S. Theory in the personality psychology. Tehran: Roshed; ۲۰۱۱. ...
 • Gilles A. Effectiveness of a preventive campaign for noise-induced hearing ...
 • Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, ...
 • Van Ijzendoorn MH, Bakermans- Kranenburg M. Maternal sensitivity and Infant ...
 • Weisel A, Kamara A. Attachment and individuation of deaf/ hard-of-hearing ...
 • Perry JA, Silvera DH, Neilands TB, Rosenvinge JH, Hanssen T. ...
 • Bronfenbrenner U. Ecology of the family as a context for ...
 • Rahimi Nejad A. Standardization personality questionnaire adolescents Eysenck in male ...
 • Kaviani H, Pournasseh M, Mousavi AS. Standardization and validation of ...
 • Ghazanfari A. Validation and standardization of identity style questionnaire(ISI-۶G). Journal ...
 • Pakdaman SH. Residual reactive attachment disorder in adolescence. Journal of ...
 • Bowlby J. Attachment and loss: Separation: Anxiety and anger. NewYork: ...
 • White JM, Wampler RS, Winn KI. The Identity Style Inventory ...
 • Schwartz SJ. A new identity for identity research: Recommendations for ...
 • Mujembari AK, Sharifi HP, Looyeh MY. Identity detection models among ...
 • Zarei A, Karami Boldaji R. Heydari H. Hosseinkhanzadeh A. Baharloo ...
 • Navidgaini Z, Mehravarmo'meni J, Hoseinian S. Providing a conceptual model ...
 • Amani R, Majzoobi M. The predict of identity styles through ...
 • Kaplan A, Flum H. Achievement goal orientations and identity formation ...
 • Crocetti E, Erentaitė R, Žukauskienė R. Identity styles, positive youth ...
 • Koepke S, Denissen JJ. Dynamics of identity development and separation–individuation ...
 • Berzonsky MD. Identity formation: The role of identity processing style ...
 • Bersonsky M. Identity style, parental authority and identitycommitment. J Youth ...
 • Berzonsky MD, Kuk LS. Identity style, psychosocial maturity, and academic ...
 • Abolmaali KH, Afzali Ghadi M, Bidkhori S. Prediction of anger ...
 • Daneshpur Z,Ghanaei Z, Shekari O, Zain Abadi HR. Predicts of ...
 • Bowlby J. Attachment and loss. London: Hogarth;۱۹۶۹ ...
 • Lyons-Ruth K. Dissociation and the parent– infant dialogue: A longitudinal ...
 • Akbarian F, Moradi A. The Structural model of attachment style ...
 • Schwartz SJ, Luyckx K, Crocetti E. What have we learned ...
 • Kerns KA, Brumariu LE. Is insecure parent–child attachment a risk ...
 • Kim S, Sharp C, Carbone C. The protective role of ...
 • Shamloo S. Theory in the personality psychology. Tehran: Roshed; ۲۰۱۱. ...
 • Gilles A. Effectiveness of a preventive campaign for noise-induced hearing ...
 • Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, ...
 • Van Ijzendoorn MH, Bakermans- Kranenburg M. Maternal sensitivity and Infant ...
 • Weisel A, Kamara A. Attachment and individuation of deaf/ hard-of-hearing ...
 • Perry JA, Silvera DH, Neilands TB, Rosenvinge JH, Hanssen T. ...
 • Bronfenbrenner U. Ecology of the family as a context for ...
 • Rahimi Nejad A. Standardization personality questionnaire adolescents Eysenck in male ...
 • Kaviani H, Pournasseh M, Mousavi AS. Standardization and validation of ...
 • Ghazanfari A. Validation and standardization of identity style questionnaire(ISI-۶G). Journal ...
 • Pakdaman SH. Residual reactive attachment disorder in adolescence. Journal of ...
 • Bowlby J. Attachment and loss: Separation: Anxiety and anger. NewYork: ...
 • White JM, Wampler RS, Winn KI. The Identity Style Inventory ...
 • Schwartz SJ. A new identity for identity research: Recommendations for ...
 • Mujembari AK, Sharifi HP, Looyeh MY. Identity detection models among ...
 • Zarei A, Karami Boldaji R. Heydari H. Hosseinkhanzadeh A. Baharloo ...
 • Navidgaini Z, Mehravarmo'meni J, Hoseinian S. Providing a conceptual model ...
 • نمایش کامل مراجع