مطالعه اضطراب اجتماعی، خودپنداشت، و تصویر بدن در دانش آموزان با آسیب بینایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-1_011

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: بدون بینایی درک فرد از دنیای اطرافش متفاوت خواهد بود و همین مشکل می تواند به مشکلات عاطفی و اجتماعی مانند اضطراب اجتماعی و خودپنداشت منفی در او منجر شود. این پژوهش با هدف مطالعه اضطراب اجتماعی، خودپنداشت، و تصویر بدن در دانش آموزان با و بدون آسیب بینایی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه شامل ۷۰ دانش آموز ۱۴-۱۸ ساله پسر با آسیب بینایی بود که به روش نمونه گیری در دسترس از مجتمع نابینایان شهید محبی انتخاب شدند. گروه مقایسه ۷۰ نفر از دانش آموزان بدون آسیب بینایی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از مدارس شهر تهران انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سیاهه اضطراب اجتماعی (کانر و همکاران، ۲۰۰۰)، آزمون تن فیشر (فیشر، ۱۹۷۰)، و مقیاس خودپنداشت کودکان (پیرز، ۱۹۶۹) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در متغیرهای اضطراب اجتماعی، خودپنداشت، و تصویر بدن بین دانش آموزان با و بدون آسیب بینایی تفاوت معناداری وجود دارد  (۰/۰۱ > p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که افراد با آسیب بینایی در معرض اضطراب اجتماعی بالاتر، خودپنداشت پایین تر و تصویر بدن منفی تری نسبت به همتایان بدون آسیب بینایی هستند؛ بنابراین باید با طراحی برنامه های آموزشی مناسب برای والدین و معلمان، به پرورش حس مثبت بودن، جرئت مندی، و صمیمی بودن در کودکان با آسیب بینایی پرداخت.

Authors

علی اکبر ارجمندنیا

Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran

صمد عظیمی گروسی

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran

صباح وطنی

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran

علی کاظمی رضایی

Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran, Tehran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kalia A, Gandhi T, Chatterjee G, Swami P, Dhillon H, ...
 • Bedny M, Richardson H, Saxe R. “Visual” cortex responds to ...
 • Bourne E, Garano L. Coping with anxiety: Ten simple ways ...
 • McGuire LL, Meyers CE. Early personality in the congenitally blind ...
 • Sosic Z, Gieler U, Stangier U. Screening for social phobia ...
 • Halder S, Datta P. An exploration into self-concept: A comparative ...
 • American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders ...
 • Razavi A, Kazemi S, Mohammadi M. Study the relationship between ...
 • Scarpa S. Physical self-concept and self-esteem in adolescents and young ...
 • Nguyen B, Wu MS, Chen CH. How does self-concept and ...
 • Komarraju M, Musulkin S, Bhattacharya G. Role of student–faculty interactions ...
 • Gori A, Giannini M, Socci S, Luca M, Dewey DE, ...
 • Cash TF, Smolak L. Crucial considerations in the assessment of ...
 • Calzo JP, Sonneville KR, Haines J, Blood EA, Field AE, ...
 • Rosen JC. Body image disorder: Definition, development, and contribution to ...
 • Ferreira C, Pinto-Gouveia J, Duarte C. Self-compassion in the face ...
 • Raghibi M, Minakhany G. Body management and its relation with ...
 • Bodiba P, Madu SN, ezeokana JO, Nnedum OAU. The relationship ...
 • Strauman TJ, Glenberg AM. Self-concept and body-image disturbance: which self-beliefs ...
 • Kaplan B, Resneck H. Embarrassment and its Relationship to the ...
 • Marsh H. Age and gender effects in physical self- concepts ...
 • Piran N. New possibilities in the prevention of eating disorders: ...
 • Goldfield GS, Woodside DB. Body image disordered eating, and anabolic ...
 • Zanjanig Z, Taghavi SM. Comparison of body image among three ...
 • Norton AR, Abbott MJ. The efficacy of imagery rescripting compared ...
 • Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Weisler RH, ...
 • Antony MM, Coons MJ, McCabe RE, Ashbaugh A, Swinson RP. ...
 • Tahmasebi moradi, S. The investigation of hypnotism cognitive therapy efficiency ...
 • [Fisher body image test]. First edition. Tehran: Testing company of ...
 • Piers EV. Manual for the Piers-Harris Children's Self-Concept Scale: (The ...
 • Ghafari A, Ramezani KH. Five test standardization self-esteem scale. Tehran: ...
 • Vassilopoulos SP. Anticipatory processing plays a role in maintaining social ...
 • Fisher PH, Masia-Warner C, Klein RG. Skills for social and ...
 • Rickelman BL, Blaylock JN. Behaviors of sighted individuals perceived by ...
 • Ünal S. Evaluating the effect of self-awareness and communication techniques ...
 • Thomas JJ, Weigel TJ, Lawton RK, Levendusky PG, Becker AE. ...
 • Bolboli L, Habibi Y, Rajabi A. The effect of exercise ...
 • Moghimian M, Salmani F, Azarbarzin M. Investigation of relationship between ...
 • Demehri F, Movallali G, Ahmadi V. A Study of relationship ...
 • Hintermair M. Self-esteem and satisfaction with life of deaf and ...
 • Abasi R, Abedi A, Nasr Azadani S, Seifi Z. Effect ...
 • Kalia A, Gandhi T, Chatterjee G, Swami P, Dhillon H, ...
 • Bedny M, Richardson H, Saxe R. “Visual” cortex responds to ...
 • Bourne E, Garano L. Coping with anxiety: Ten simple ways ...
 • McGuire LL, Meyers CE. Early personality in the congenitally blind ...
 • Sosic Z, Gieler U, Stangier U. Screening for social phobia ...
 • Halder S, Datta P. An exploration into self-concept: A comparative ...
 • American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders ...
 • Razavi A, Kazemi S, Mohammadi M. Study the relationship between ...
 • Scarpa S. Physical self-concept and self-esteem in adolescents and young ...
 • Nguyen B, Wu MS, Chen CH. How does self-concept and ...
 • Komarraju M, Musulkin S, Bhattacharya G. Role of student–faculty interactions ...
 • Gori A, Giannini M, Socci S, Luca M, Dewey DE, ...
 • Cash TF, Smolak L. Crucial considerations in the assessment of ...
 • Calzo JP, Sonneville KR, Haines J, Blood EA, Field AE, ...
 • Rosen JC. Body image disorder: Definition, development, and contribution to ...
 • Ferreira C, Pinto-Gouveia J, Duarte C. Self-compassion in the face ...
 • Raghibi M, Minakhany G. Body management and its relation with ...
 • Bodiba P, Madu SN, ezeokana JO, Nnedum OAU. The relationship ...
 • Strauman TJ, Glenberg AM. Self-concept and body-image disturbance: which self-beliefs ...
 • Kaplan B, Resneck H. Embarrassment and its Relationship to the ...
 • Marsh H. Age and gender effects in physical self- concepts ...
 • Piran N. New possibilities in the prevention of eating disorders: ...
 • Goldfield GS, Woodside DB. Body image disordered eating, and anabolic ...
 • Zanjanig Z, Taghavi SM. Comparison of body image among three ...
 • Norton AR, Abbott MJ. The efficacy of imagery rescripting compared ...
 • Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Weisler RH, ...
 • Antony MM, Coons MJ, McCabe RE, Ashbaugh A, Swinson RP. ...
 • Tahmasebi moradi, S. The investigation of hypnotism cognitive therapy efficiency ...
 • [Fisher body image test]. First edition. Tehran: Testing company of ...
 • Piers EV. Manual for the Piers-Harris Children's Self-Concept Scale: (The ...
 • Ghafari A, Ramezani KH. Five test standardization self-esteem scale. Tehran: ...
 • Vassilopoulos SP. Anticipatory processing plays a role in maintaining social ...
 • Fisher PH, Masia-Warner C, Klein RG. Skills for social and ...
 • Rickelman BL, Blaylock JN. Behaviors of sighted individuals perceived by ...
 • Ünal S. Evaluating the effect of self-awareness and communication techniques ...
 • Thomas JJ, Weigel TJ, Lawton RK, Levendusky PG, Becker AE. ...
 • Bolboli L, Habibi Y, Rajabi A. The effect of exercise ...
 • Moghimian M, Salmani F, Azarbarzin M. Investigation of relationship between ...
 • Demehri F, Movallali G, Ahmadi V. A Study of relationship ...
 • Hintermair M. Self-esteem and satisfaction with life of deaf and ...
 • Abasi R, Abedi A, Nasr Azadani S, Seifi Z. Effect ...
 • نمایش کامل مراجع