CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب پذیر

عنوان مقاله: نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب پذیر
شناسه ملی مقاله: JR_CHILD-3-3_008
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

زبیر صمیمی - Azarbaijan Shahid Madani University
حبیبه حیرتی - Islamic Azad University
سمیه رامش - tehran University
مسلم کردتمینی - ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر، نیاز است پژوهشگران به مطالعه بیشتری در زمینه شناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند. یکی از این عوامل انگیزش تحصیلی هست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان ۱۸-۱۰ ساله اقشار آسیب پذیر استان کرمانشاه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود که تعداد ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (۱۹۹۲) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و همکاران (۱۳۹۱) استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های انگیزش درونی (۵۶/۰- r=)، انگیزش بیرونی (۴۸/۰-= r) و بی انگیزگی (۳۸/۰ r=) با رفتارهای پرخطر همبستگی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش درونی ۵۵ درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را به صورت منفی پیش­بینی می کند. همچنین بی انگیزگی ۳۱ درصد واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کند (۰۰۱/۰P<). نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش استنباط می شود مولفه های انگیزش تحصیلی پیش بینی­ کننده های مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر هستند؛ بنابراین ضروری است که در برنامه های آموزشی برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر این افراد، به نقش انگیزش تحصیلی توجه ویژه شود.

کلمات کلیدی:
Vulnerable students, high-risk behavior, academic motivation, دانش آموزان اقشار آسیب پذیر, رفتارهای پرخطر, انگیزش تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1278502/