استفاده از آبهای غیرمتعارف (فاضلاب ) در دشت مشهد

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1278759
Publish: 29 September 2021
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
View: 720
Pages: 38
Publish Year: 1391

This Research With 38 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

استفاده از فاضلاب برای مصارف آبیاری و تغذیه آبهای زیر زمینی یکی از گزینه هایی است که برای استفاده مجدد از منابع آب مصرف شده و یا برای رفع کمبودهای موضعی در آینده ای دور یا نزدیک در مشهد بکار گرفته خواهد شد. اما قبل از هر گونه تصمیم گیری یا استفاده از آبیاری در مواردی که مستقیما بر فعالیت های زیستی انسان موثر است باید بررسی های لازم صورت گیرد. این مطالعات بمنظور بررسی ابعاد مختلف موضوع و مشخص کردن تبعات احتمالی آن صورت گرفته است . گزارش مطالعات در سه بخش تنظیم و ارائه شده است. در بخش اول کلیات، سوابق تاریخی استفاده از فاضلاب برای مصارف مختلف، جایگاه و وضعیت استفاده از فاضلاب در ایران و جهان، سوابق مطالعاتی (the state of the art) استانداردها، پژوهش های آاربردی و اطلاعات آلی از چگونگی تولید و استفاده مجدد از فاضلاب ارائه گردیده است . در بخش دوم نتایج مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی به لحاظ زراعی و زیست محیطی آمده است که سنتز این مطالعات و نتیجه گیری از آنها برای هر یک از موارد مصرف ذآر گردیده است . بخش سوم مربوط به بررسی کیفی و کمی آبخان مشهد در صورت استفاده از فاضلاب می باشد . اطلاعات حاصله از این بخش بعنوان پایه مطالعات در تهیه مدل ریاضی کمی و کیفی آبخان مورد استفاده قرار خواهد گرفت . شرح تفصیلی هریک از این موضوعات در
گزارشات جداگانه ارائه شده است .