شناسایی شاخص های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی های نو و حفظ محیط زیست

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPM-4-2_001

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1400

Abstract:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف شناسایی شاخص های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی های نو و حفظ محیط زیست می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بوده اند که تعداد نمونه ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تائید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ ۷۸/۰ محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تایید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون نا پارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که سه عامل جمعیتی، اقتصادی و زیست محیطی بز توسعه انرژی های نو با رویکرد حفظ محیط زیست تاثیر دارد.

Authors

مهدیه کیانی پیکانی

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران