بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHYDAN-16-2_008

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

تنداب سرریز به دلیل انرژی بالا و سرعت زیاد آب روی آن در معرض خطر ناشی از پدیده کاویتاسیون قرار می گیرد. کارهای مختلفی در جهت شناخت و رفع پدیده کاویتاسیون انجام شده است، هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به درکی بهتر از عملکرد زبری، با تغییر در آرایش زبری (ردیفی، واگرا و همگرا)، تعداد زبری (۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸) و ارتفاع موثر زبری (۰۰۸/۰، ۰۱۷/۰ و ۰۲۶/۰) بر شاخص کاویتاسیون در بدنه پایین دست سرریز اوجی با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی است. نتایج نشان داد، نصب زبری روی سرریز، با آرایش ها ، تعداد و ارتفاع های موثر مختلف، باعث افزایش شاخص کاویتاسیون نسبت به حالت شاهد شده است. وجود زبری باعث کاهش سرعت جریان و افزایش فشار بر روی سرریز می شود. این مساله در رفع یا تخفیف پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز، نقش بسزایی دارد. نتایج نشان داد، متوسط شاخص کاویتاسیون در آرایش همگرا ۱۷/۱۵، در آرایش واگرا ۸/۱۱ و در آرایش ردیفی ۱۱/۱۶ درصد نسبت به حالت شاهد افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین تغییر در آرایش ردیفی و ارتفاع موثر ۰۱۷/۰ و تعداد ۱۸ صفحه زبری نسبت به آزمایش های شاهد اتفاق افتاد.

Authors

آیدا شبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

حسین خزیمه نژاد

دانشگاه بیرجند

محسن پور رضا بیلندی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

یوسف رمضانی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند