بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-4-47_003

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش در سازمان و با رویکردی کاربردی در بانک تجارت تهران صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل ۱۹ پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای ۵/۰ بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای ۷/۰ بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه کارکنان کارکنان بانک تجارت تهران به تعداد ۱۳۶۴ نفر می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار ۳۰۲ نفر از کارکنان قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمام فرضیات مورد تایید می باشند یعنی اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر موفقیت مدیریت دانش تاثیر معنادار دارند. پشتیبانی رهبری بر اشتراک دانش همکار تاثیر معنادار داشت. موفقیت مدیریت دانش و عملکرد نواورانه بر عملکرد مالی تاثیر معنادار دارند. همچینین عملکرد نواورانه بر عملکرد مالی تاثیر معنادار داشت

Authors

وحید قربانی اسفهلان

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران.