ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در محله قدیمی پامنار شهر کرمان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 134

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCMKP01_005

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

Abstract:

هدف از این پژوهش ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در محله قدیمی پامنار شهر کرمان است. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده داده های تحقیق در محدوده مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه و روش کتابخانه ای به دست آمده، جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS بهره گیری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که امتیاز معیارهای سرمایه اجتماعی در دو معیار اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی بیشتر از حد متوسط ۳ می باشند که نشان دهنده وضعیت مطلوب این معیارها از نظر ساکنین است و امتیاز معیارهای آگاهی و احساس تعلق به جامعه، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی کمتر از حد متوسط ۳ می باشند که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این معیارها از نظر ساکنین است و همچنین بطورکلی معیار کنترل اجتماعی، اعتماد اجتماعی،آگاهی و احساس تعلق به جامعه، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی به ترتیب قوی ترین تا ضعیف ترین معیارهای موثر در سرمایه اجنماعی محله پامنار از نظر ساکنین میباشند.

Authors

یونس منظری توکلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شهرداری کرمان

علی سعیدی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری شهرداری کرمان