فرا روش تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای دولتی تهران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 191

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BUSIN-10-7_001

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

Abstract:

تحقیقات مدیریت با چالشهای فراوانی روبروست به گونه ای که اثربخشی این تحقیقات تحت تاثیر توجه و یا عدم توجه به این چالشها میباشد. یکی از مهمترین این چالشها، چالش روششناسی انجام پژوهشها در زمینه های مختلف مدیریت است. به عقیده بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت ایران، ضعف روششناسی یکی از نقاط ضعف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کشورمان میباشد. در این بین یکی از موضوعات رایج در حوزه تحقیقات مدیریت بازاریابی، رضایت مشتری است؛ لذا با این هدف در این مقاله با استفاده از روششناسی فرا روش به نقد و آسیب شناسی روششناسی تحقیقات انجام شده در حوزه عوامل موثر بر رضایت مشتری در تعدادی از دانشگاههای دولتی تهران پرداخته شده است. ابزار این تحقیق چک لیست بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ۳۵ پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری است. نتایج نشان داد که پایان نامه های بررسی شده از نظر ملاحظات نمونه گیری، ذکر ابزار گردآوری داده ها و خود روش شناسی به طور اخص دارای مشکلات اساسی بوده اند

Keywords:

Authors

مجتبی جشنی آرانی

دانشگاه تهران

حمیدرضا یزدانی

دانشگاه تهران