نقش مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع دارو (مورد مطالعه: شرکت پخش رازی)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 429

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCRAE05_033

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1400

Abstract:

مدیریت دانش و بکارگیری آن در مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع می تواند به عنوان یک عامل اثربخش جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب شود. در واقع این سازمان ها نیستند که با هم رقابت می کنن، بلکه زنجیره های تامین آنها جهت کسب سهم بازار بیشتر با یکدیگر در رقابت هستند. هدف این مطالعه بررسی نقش مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع دارو است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت پخش رازی به تعداد ۱۷۰ نفر بودند که ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بر اساس تحقیقات ناظمی و همکاران (۱۳۹۰) و استادی و همکاران (۱۳۹۸) بود که روایی محتوای آن توسط مدیران و کارشناسان شرکت و روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ متغیر دانش ۰.۹۵۷ و مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع ۰.۸۷۰ بود که نشان از تایید پایایی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. تمامی فرضیه های پژوهش تایید شد. نتایج نشان داد تمامی مولفه های مدیریت دانش شامل؛ خلق دانش، کد گذاری دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع دارو تاثیر مثبت و معناداری دارد. مولفه ایجاد دانش با ضریب ۰.۱۹۹ کم اثرترین و مولفه کدگذاری دانش با ضریب ۰.۴۹۹موثرترین عامل در مدیریت کیفیت زنجیره تامین و توزیع دارو در شرکت پخش رازی است.

Keywords:

مدیریت دانش , مدیریت کیفیت , کیفیت زنجیره تامین و توزیع دارو , شرکت پخش رازی

Authors

میلاد نیازی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه