پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهای استرس به ی ک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-3-1_007

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400

Abstract:

هدف تحقیق: بین دستگاه های ایمنی و عصبی هورمونی تعامل زیادی وجود دارد، به گون های که در برخی مولکول های پیام رسان مانند سایتوکاین ها مشترک هستند و هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد بر عوامل ایمنی و هورمونی در زنان فعال بود. روش تحقیق: ۱۶ دانشجوی تربیت بدنی با میانگین سن ۹۳/۰±۲۵/۲۰ سال،حداکثر اکسیژن مصرفی ۸۱/۹±۱۴/۴۲ میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه و توده بدنی ۶۶/۲±۱۱/۲۲ کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ۶۰ دقیقه با ۷۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی چرخ کارسنج رکاب زدند و گروه کنترل در طول آزمون هیچگونه فعالیتی نداشتند. در طی آزمون، دمای محیط در سطح ۴ درجه ی سانتی گراد و رطوبت ۴۰ درصد ثابت نگه داشته شد. نمونههای خونی برای اندازهگیری سطوح۱۰ -TNFα، ،CRP،،IL کورتیزول و اپی نفرین در سه مقطع پیش، بلافاصله و دو ساعت پس از پایان فعالیت از آزمودنیها گرفتهشد. نتایج: تفاوت معناداری بین گروه های کنترل و تجربی در غلظت های۱۰- TNFα، ،CRP،،IL و اپی نفرین به هنگام فعالیت در محیط سرد دیده نشد(۰۵/۰