بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی مطالعه موردی : شهر سرخس

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-1-1_007

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

Abstract:

امنیت از پیش نیازهای یک جامعه سالم است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه محسوب می شود. احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی و سعادت یک اجتماع سالم در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس آن است. با توجه به گسترش شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، بویژه شهرهای مرزی مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت احساس امنیت در شهرها ضرورت یافته است. پژوهش حاضر با هدف شناسای عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در شهر مرزی سرخس پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان ۱۵تا۵۴ ساله شهر سرخس که در سال ۱۳۹۳ می باشد. از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه ۲۴۷ نفرمی باشد. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایای آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر مرزی سرخس(بر اساس میانگین ها) در طیف نسبتا مطلوبی قرارد دارد. همچنین بین احساس امنیت اجتماعی و جنسیت، فضای فیزیکی-اجتماعی شهر و عملکرد نیروی انتظامی رابطه معناداری وجود دارد در این بین بین احساس امنیت اجتماعی و متغیر سن و بومی و غیر بومی بودن رابطه آماری مشاهد نشد. در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی در شهر مرزی سرخس ارائه شده است.

Authors

سارا کمانگر

دانشگاه خوارزمی تهران

مریم اصغری

دانشگاه کاشان

محمد ویسیان

دانشگاه خوارزمی تهران