تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها با نمونه گیری اهمیت محور با استفاده از زنجیرمارکوف و تابع مخلوط گوسی مبتنی بر آنتروپی متقابل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NREAS03_129

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

Abstract:

محاسبه احتمال خرابی سازه ها با توجه به کم بودن این احتمال مساله ای چالش بر انگیز است. از آنجا که معمولا تعداد زیادی متغییرهای تصادف ی در یک مساله تحلیل قابلیت اعتماد مهندسی دخیل هستند استفاده از روش های شبیه سازی مونت کارلو اجتناب ناپذیر است. نمونه گیری اهمیت محور یکی از روشهای شبیه سازی مونت کارلو جهت افزایش دقت برآورد است. دقت این روش تا حد زیادی به تابع نمونه گیر کمکی بستگی دارد. تابع چگالی نمونه گیر میتواند با استفاده از روش آنتروپی متقابل به دست آی د. از این روش برای کمینه کردن معیار فاصله کولبک-لیبلر بین تابع بهینه تئوریک و یک خانواده پارامتری از توابع توزیع استفاده میشود. در این مقاله بر آن هستیم که عملکرد توابع مخلوط گوسی را به عنوان تابع نمونه گیری در چارچوب روش آنتروپی متقابل بررسی نما ییم. در روش پیشنهادی نمونه های تصادفی به کمک زنجیره مارکوف در فضای خرابی تولید شده و پارامترهای تابع مخلوط گوسی با استفاده از فرمولهای بسته مبتنی بر روش آنترو پی متقابل به دست میآیند. در مرحله آخر از تابع توزیع حاصل شده برای برآورد احتمال خرابی استفاده میشود. بررسی عمکرد این روش در تحلیل اعتمادپذیری چند سازه نشان می دهد که این روش از دقت و کارایی مناسبی برخوردار است.

Keywords:

نمونه گیری اهمیت محور , آنتروپی متقابل , شبیه سازی مونت کارلو , تابع مخلوط گوسی , زنجیر مارکوف

Authors

معین برخوری مهنی

دکتری مهندسی سازه، دانشگاه جیرفت دانشکده فنی مهندسی گروه عمران.

محمد مقصودی

دکتری مهندسی سازه، دانشگاه جیرفت دانشکده فنی مهندسی گروه عمران.