رابطه بین سبک های یادگیری و انتقال یادگیری در برنامه آموزش حرفه ای

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 444

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF10_020

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

Abstract:

این پژوهش با هدف "رابطه بین سبکهای یادگیری و انتقال یادگیری در برنامه آموزش حرفه ای " انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا میدانی و از نظر روش تحقیق توصیفی(زمینه یابی) از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها(آزاد، پیام نور و دولتی) که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدهاند و موسوم به ماده ۲۸ هستند در مجموع ۵۵۰ نفر تشکیل دادند و نمونه آماری آن نیز برابر فرمول کوکران ۲۶۷ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب((۱۹۷۱ و پرسشنامه استاندارد انتقال یادگیری هولتون((۲۰۰۰ استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های کولموکروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن، رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان همبستگی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین سبکهای یادگیری و انتقال یادگیری در برنامه آموزش حرفه ای ، ضریب همبستگی ۰/۳۹ وجود دارد و تنها ۱۵ درصد از متغیر انتقال یادگیری توسط سبک یادگیری تبیین میگردد. همچنین بین سبکهای یادگیری(همگرا، واگرا، جذب کننده) و انتقال یادگیری در بعد "فردی" در برنامه آموزش حرفه ای رابطه وجود دارد در حالی که بین سبک انطباق یابنده و انتقال یادگیری در بعد"فردی" در برنامه آموزش حرفه ای رابطه ی معناداری مشاهده نشد. از طرفی بین سبکهای یادگیری(همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) و انتقال یادگیری در بعد "سازمانی" در برنامه آموزش حرفه ای رابطه وجود دارد. و در نهایت، بین سبکهای یادگیری(همگرا، واگرا، جذب کننده) و انتقال یادگیری در بعد " آموزشی " در برنامه آموزش حرفه ای رابطه وجود دارد در حالی که بین سبک انطباق یابنده و انتقال یادگیری در بعد " آموزشی " در برنامه آموزش حرفه ای رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

Authors

مریم قنبری

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، آموزگار آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج

فریدون نریمانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، دبیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج

حامد علیمحمدی

کارشناس ارشد آموزش و پرورش ابتدایی، آموزگار آموزش و پرورش قزوین شهر بوئین زهرا