پایش عرشه پل فلزی در مقیاس واقعی تحت بار خدمت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 192

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIS01_032

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1400

Abstract:

امروزه آشنایی با عملکرد اعضای سازه ای در مقیاس واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روشهایی که جهت نیل به این هدف شناخته شده و رایج است، نصب ابزار دقیق بر روی المانهای مختلف و پایش رفتار آنها بر پایه قرائت کرنش آنها تحت بارگذاری در شرایط بهرهبرداری می باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر پایش (Monitoring) بارگذاری پل دو دهانه تقاطع راه آهن ا صفهان - شیراز و بلوار صدرا با ن صب ابزار دقیق مورد برر سی قرار گرفته ا ست و صحت عملکرد و رفتار پل با توجه به نتایج بدست آمده از پایش شاه تیرهای فلزی پل در مقاطع بحرانی و با استفاده از روابط تحلیل های تئوریک مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

محمد مقصودی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه جیرفت.