پیش بینی رفتار اخلاقی براساس هوش هیجانی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بندرعباس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 456

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP07_101

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر پیش بینی رفتار اخلاقی بر اساس هوش هیجانی در دانش آ»وزان دختر متوسطه دوم شهر بندرعباس، جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که تعداد ۳۵۰ نفر در نظر گرفته شدند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت بود از پرسشنامه، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری رگرسیون چند متغیره به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که هوش هیجانی ۱۱ درصد از واریانس رفتار اخلاقی را پیش بینی می کنند. در مجموع متغیرهای پیش بین ۲۴ درصد از واریانس رفتار اخلاقی را پیش بینی کردند.

Authors

پوران وطن خواه

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هرمزگان، بندرعباس

مریم صادقی فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی هرمزگان، بندرعباس