سیاست های کشاورزی پایدار: یک نیازسنجی در استان همدان

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,038

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TARVIJCONF03_071

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1390

Abstract:

سیاست های کشاورزی پایدار به مجموعه تدابیر و اقدامات اساسی که با هدف خط دهی و هدایت معنوی بخش کشاورزی برای رسیدن به اهداف پایداری ایفای نقش م ی کند اطلاق می شود . ب ه عبارت دیگر س یاست ها ابزارهای هدایت و کنترلی هستند که به گونه ای مشخص و عملی، راه حصول به هدف های میانی و کلان را تعیین می کنند . این تحقیق به دنبال بررس ی میزان نیاز به سیاست های کشاورزی پایدار در استان است تا سیاست ه ای دارای اولویت برای پایداری بخش کشاورزی استان را از دیدگاه کارشناسان، محققان و دانشگاهیان استخراج و معرفی نماید . تحقیق مزبور، تحقیقی کاربردی است . داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و بصورت تمام شماری گردآوری گردید . پرسشنامه اولیه از طریق مطالعه مقدماتی و کسب نقطه نظرات برخی از کارشناسان و متخصصان موضوعی رو ا گردید و پایایی آن پس از انجام پیش آزمون و تکمیل پرسشنامه توسط 30 نفر از جامعه آماری، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با 0/92 گردید. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد : در بعد اقتصادی، سیاست ه ای اتخاذ تدابیر جدی ب ه منظور بهبود بهره وری عوامل تولید با ضریب تغییرات 174 / اولویت اول نیاز استان قرار گرفت ؛ در بعد سیاست های زیست محیطی اولویت اول نیاز به مدیریت جامع و یکپارچه مواد مغذی خاک و منابع پایه تولید شامل آب، خاک، مرتع و جنگل با ضریب تغییرات 0/152 اختصاص یافت ؛ و در بعد اجتماعی، نیاز به سیاست ه ای گسترش و جهت دهی فعالیتهای ترویجی جهت ارتقاء دانش و آگاهی کشاورزان درباره عملیات کشاورزی پایدار در اولویت اول قرار گرفت . نتایج بخش استنباطی و آزمون کروسکال والیس نشان داد اکثر پاسخگویان نظرات نزدیک به یکدیگر در اکثر گزینه های سیاستی داشته اند که انحراف معیا ر پایین مربوط به هر سیاست و نتایج آزمون توافق سنجی مبین آن بوده است . بطوریکه در حدود بیش از 85 درصد گزینه های سیاستی، بین سه گروه از پاسخگویان اتفاق نظر وجود داشته است

Authors

کریم نادری مهدیی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعل یسینا همدان

سیدمحمود حسینی

دانشیاران، گروههای ترویج و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران)

خلیل کلانتری

دانشیاران، گروههای ترویج و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران)

علی اسدی

دانشیاران، گروههای ترویج و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • پرتی، ج، (1381)، بازآفرینی کشاورزی: سیاست‌ها و عملیاتی برای پایداری. ...
 • سازمان برنامه و بودجه استان همدان، (1376)، نتایج تفصیلی سرشماری ...
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان، (1382)، طرح مطاالعات ...
 • سرمد، ز و همکاران، (1381)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری. ...
 • شعبانعلی فمی، ح و همکاران(1383)، تحلیل مولفه‌های اصلی سیاست‌های توسعه ...
 • _ مارشال، ک و گ. ب. راسمن، (1381)، روش تحقیق ...
 • نسیمی، ع.(1382)، مبانی سیاستگذاری نوین کشاورزی، شرکت انتشارات علمی و ...
 • UNESCAP. _ (2000) , Integrating environmental consideration into economic ...
 • _ 997), Mechanisms for sustainabilit, Economic Researe ...
 • نمایش کامل مراجع