اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPANY-1-1_010

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه عقلانی-عاطفی- رفتاری بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی، با گروه آزمایش و کنترل و پیش آزمون و پس آزمون بود و جامعه آماری ۲۰۱ دانش آموز دبیرستان پسرانه شهدا هسته ای در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود. دانش آموزانی که در خودپنداره ساراسوت (۱۹۸۱) و آزمون سازگاری بل (۱۹۱) نمره پایین تر از نقطه برش کسب کرد بودند شناسایی شده؛ سپس به روش تصادفی ساده ۳۰ دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش (۱۵ دانش آموز) و گواه (۱۵ دانش آموز) به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه، ۹۰ دقیقه ای و یک بار در هفته برنامه مشاوره گروهی به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری را دریافت کردند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مشاوره گروهی هر دو گروه، مورد آزمایش مجددا قرار گرفتند؛ داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری، موجب بهبود خودپنداره (۰۲/۲۲=F، ۰۰۱/۰=P) و سازگاری اجتماعی (۰۲/۹۲=F، ۰۰۱/۰=P) دانش آموزان شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود جهت بهبود خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نوجوان، توسط مشاوران و روانشناسان در مدارس و دانشگاه ها، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

Keywords:

Group Counseling , Albert Ellis Rational-Emotional-Behavioral Method , Self-Concept , Community Adaptation , مشاوره گروهی , شیوه عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس , خودپنداره , سازگاری اجتماع

Authors

فریدون نفیسی

Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

اعظم فتاحی اندبیل

Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran