بررسی الگوی رسوب گذاری در بستر تالاب غرب انزلی با استفاده از مدل MIKE۲۱

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC20_024

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400

Abstract:

تالاب بین المللی انزلی از اکوسیستم های حائز اهمیت ایران محسوب می شود که همواره با چالش های فراوانی مواجه می باشد که نابودی این منبععظیم زیست محیطی را تسریع می نماید. آخرین تصاویر ماهواره ای از تالاب انزلی نشان می دهد که متاسفانه وسعت تالاب به علت ورود رسوبات ازرودخانه ها و جاری شدن آب تالاب به سوی دریا رو به کاهش وتقریبا بیشتر قسمت های مرکزی و شرقی تالاب رو به خشک شدن است وتنها بخشآبی تالاب، تالاب غرب می باشد که حفظ و نگهداری این قسمت به لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش ابتدا با استفاده ازاطلاعات و داده های موجود، مدل عددی MIKE۲۱ برای بررسی هیدرودینامیک و مشاهده الگوی رسوبات در تالاب غرب، مورد مطالعه قرار گرفتو سپس الگوی انتشار جریان و به تبع آن انتقال رسوب در تالاب غرب به مدت یکسال بررسی شد. با بررسی الگوی جریان یکساله می توان بیان نمودکه رسوبات به همراه جریان غالب از سمت رودخانه چافرود از سمت شمال غرب به سمت تالاب حرکت کرده و درنهایت با کاهش ناگهانی سرعتبه علت افزایش پهنه آبی در همان نیمه ابتدای ی درفاصله ۵ / ۷ کیلومتری از ابتدای محل اتصال رودخانه چافرود به تالاب غرب، ته نشین می شوند.

Authors

سحر آذره کوکنه

دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علیرضا عمادی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رامین فضل اولی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری