مقایسه تاثیر تدریس به شیوه آموزش مبتنی بر حل مسئله با روش سخنرانی، بر پیشرفت تحصیلی در درس تغذیه در دانشجویان مامایی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-22-1_008

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1400

Abstract:

  مقدمه: روش حل مسئله ، مهارت های یادگیری و فهم در س را در دانشجو زیاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ارائه درس تغذیه نظری به صورت معرفی بیمار با ارائه روش متداول سخنرانی بوده است.   روش ها: در این مطالعه ی نیمه تجربی،۲۰ نفر از دانشجویان رشته ی مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که دارای واحد تغذیه بودند، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. هشت جلسه ی ابتدای درس به شکل سخنرانی و هشت جلسه انتهایی با روش حل مسئله ارائه گردید. در انتهای دو دوره میزان غیبت، نمره امتحانی کسب شده، مدت زمان صرف شده برای مطالعه دروس امتحان و میزان رضایتمندی مقایسه شدند.   نتایج: میانگین نمره ی دانشجویان در دوره ی دوم مطالعه، به شکل معنی داری بیش تر از دوره ی اول مطالعه بود ) ۰۴ / ۰ . ( P= میانگین زمان مصرف شده برای مطالعه در دوره ی دوم بررسی به شکل معنی داری کم تر از دوره ی اول مطالعه بود (۰۲ / ۰ . ( P= درصد رضایت از شیوه تدریس در نیمه دوم مطالعه بیشتر از نیمه اول بود ) ۰۱ / ۰ . ( P= در میانگین روزهای غیبت در دو دوره تفاوت ی دیده نشد ) ۶ / ۰ . ( P=   نتیجه گیری: روش ارائه درس تغذیه نظری به شکل آموزش مبتنی بر حل مسئله می تواند بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجو درکلاس درس بیفزاید.