ارزیابی ویژگیهای رشدی دانهالهای هیبرید بین گونه ای پسته (Pistacia vera × P. integerrima) و در دمای پایین

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI12_107

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

Abstract:

پایه های هیبریدی بین گونه ای جنس Pistacia امکان بهره وری از مزایا گونه های مختلف را فراهم آورده است. در این پژوهش شاخصهای رشدی دانهال پایه های اینتگریما، هیبرید اینتگریما در کله قوچی، هیبرید اینتگریما در خنجری قرمز، خنجری قرمز و کله قوچی آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل با ۵ تکرار در هوای آزاد و شرایط کنترل شده در اتاقک رشد در دمای ۵ درجه سانتیگراد انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد اثر پایه بر روی تمامی شاخصهای رشدی موردمطالعه معنیدار بود. در برخی از صفات رویشی مانند ارتفاع، تعداد برگ و قطر ساقه پایه های خنجری قرمز و کله قوچی از پایه اینتگریما نتایج بهتری را نشان دادند و در صفاتی چون تعداد برگچه، طول بزرگترین برگچه پایه اینتگریما نتایج بهتری را نشان داد. همچنین دما نیز تاثیر معنیداری بر روی برخی صفات گذاشت. نتایج نشان داد که در اکثر صفات ارقام هیبریدی در حد وسط والدین خود بودند. هیبرید بین اینتگریما و رقم خنجری قرمز میزان رشد خوبی در مراحل اولیه رشدی دارد و میتواند انتخاب مناسبی جهت تحقیقات بیشتر باشد.

Keywords:

پسته , تلاقی های هیبرید بین گونه ای , شاخصهای رشدی , اینتگریما

Authors

نصرت اله صدراللهی

گروه علوم باغبانی و گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

مهدی رضائی

گروه علوم باغبانی و گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

حسین حکم آبادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (مرکز شاهرود) ، شاهرود، ایران