خبرنامه تحولات انرژی (۱۴) دوره دهم

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1333294
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 50
Pages: 17
Publish Year: 1396

This Report With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

زهرا جعفری

تهیه و تدوین

فریدون اسعدی

مدیر مطالعه

حسین افشین

ناظر علمی

مهدی فقیهی

ناظر علمی