بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۲۴. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1334871
Publish: 8 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 92
Pages: 79
Publish Year: 1393

This Report With 79 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Keywords:

تبصره های ماده واحده , تنظیم , لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ , ماده واحده , مقررات مالی دولت

Authors

سعید حاتمی زاده

تهیه و تدوین

پیام نوروزی

تهیه و تدوین

فهیمه غفرانی

تهیه و تدوین

رضا زمانی

ناظر علمی