تاثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در کشورهای بلاخیز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,512

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_083

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وقوع بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در کشورهای بلاخیزاست. تاثیر بلایای طبیعی با شاخصهای تعداد کل افراد کشته شده و تعداد کل افراد تحت تاثیر قرارگرفته براثر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه با قیمت ثابت دالر ۲۰۱۰ به صورت تحلیلی – توصیفی با استفاده از نرم افزار ایویوزو برآورد با روش گشتاور تعمیم یافته پویا در بازه زمانی ۱۹۹۰تا ۲۰۱۹ و با استفاده از داده های پانلی که در برگیرنده داده های همه بلایای طبیعی از قبیل) سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی، اپیدمی بیماریهای ویروسی و..) که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارند را برا ی ۳۳ کشوری که بر اساس آمارهای موسسه منابع جهانی در صدر خطر وقوع بلایای قرار دارند؛ است. یافته های تحقیق نشان دهنده معنیداری تولید ناخالص داخلی سرانه با وقفه که بهصورت متغیر توضیحی در سمت راست معادله قرارمی گیرد و بلایای طبیعی با شاخص تعداد کل افراد کشته شده و عدم معنیدار ی شاخص تعداد کل افراد تحت تاثیر قرارگرفته با رشد اقتصادی میباشد. نتایج به دست آمده بیان میکند که تولید ناخالص داخلی سرانه با وقفه با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنیدار ی را ایجاد کرده است به معنی اهمیت رشد اقتصادی سالهای قبل برای سالهای آینده است و بلایای طبیعی با شاخص تعداد کل افراد کشته شده رابطه منفی و معنیداری با تولید ناخالص داخلی سرانه که شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی است پیدا میکند یعنی در صورت وقوع بلایای طبیعی در این کشورها که بیشتر کشورهای درحالتوسعه هستند رشد اقتصادی کاهش می یابد و همچنین تعداد کل افراد تحت تاثیر قرارگرفته که یکی دیگر از شاخصهای بلایای طبیعی است بر روی رشد اقتصادی تاثیر نمیگذارد.

Authors

محمد نورمحمدی شالکه

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایرا ن

زهرا فتوره چی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

هاتف حاضری

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایرا ن