بررسی کارایی علفکش تین کاربازون-متیل+ ایزوکسافلوتل+ایمن کننده در مقایسه با علفکش های رایج مزارع ذرت دانه ای (Zea mays L.)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 144

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREOAJ-33-3_006

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1400

Abstract:

کارایی علف کش ترکیبی تینکاربازون-متیل+ ایزوکسافلوتل+ سایپروسولفامید در مهار علفهای هرز ذرت دانهای (Zea mays L.) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مشهد، کرج، شیراز و کرمانشاه بررسی گردید. تیمارها شامل مصرف مزوتریون+تربوتیلازین+متولاکلر (پیش رویشی یا پس رویشی)؛ فورام سولفورون سدیم+ یدوسولفورن متیل سدیم+تین کاربازون متیل+سایپروسولفامید؛ تاپرامزون؛ تینکاربازون-متیل+ ایزوکسافلوتل در سه مقدار (۳۳۰و ۴۴۰ و ۵۵۰ میلی لیتر از ماده تجاری ۵/۴۶% در هکتار)؛ و دوشاهد بدون جین و جین دستی بودند. نتایج نشان داد علف کش تینکاربازونمتیل+ایزوکسافلوتل (۴۴۰و ۵۵۰ میلیلیتر در هکتار) از نظر کارایی مبارزه با علفهای هرز (۷۵-۸۸% کنترل جمعیت) و حفظ عملکرد دانه ذرت در تمام مناطق آزمایش موفق، ولی کارایی مقدار ۳۳۰ میلیلیتر زیر ۵۰-۳۰درصد بود. تاپرامزون در تمام مناطق به طور نسبی ضعیف بود. فورامسولفورون+یدوسولفورون+تین کاربازون کارایی مناسبی (بیش از ۷۲%) در دو منطقه مشهد و کرج داشت. تاجخروس (Amaranthus spp.) در تمام مناطق حضور غالب داشت. خرفه (Portulaca oleraceae L.) در مشهد، کرج و شیراز و سوروف (Echinochloa crus-galli) در کرج و مشهد غالب بود. سایر گونهها شامل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) فقط در مشهد، سلمه تره (Chenopodium album) در کرج، قیاق (Sorghum halepense) در شیراز، و عروسک پشت پرده (Physalis divaricata)، شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) و ارزن وحشی (Setaria viridis) در کرمانشاه غالب بودند. شیرین بیان و سوروف جزو علفهای هرزدشوار کنترل محسوب گردیدند.

Authors

محمد حسن هادی زاده

عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

محمد رضا کرمی نژاد

آزمایشگاه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی کرج، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

محمد رضا جمالی

عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

پیمان ثابتی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران