اثربخشی مداخله چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSS-16-1_005

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر مداخله چندوجهی لرن (LEARN) بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام ­نور تهران بود. روش: برای انتخاب نمونه­، ۲۶ آزمودنی پراسترس (۵۸/۳۵مداخله چندوجهی لرن روی آزمودنی­ های گروه آزمایش، به کلیه گویه­ های پرسش­نامه­ های فراشناخت و فرانگرانی پاسخ دادند. یافته­ ها: تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس بیانگر معناداری تفاوت تغییر نمرات فراشناخت و فرانگرانی دو گروه است (۰/۰۵>p). نتیجه گیری: تاثیر مداخله لرن بر چرخه استرس در سطوح شناختی، رفتاری و هیجانی می­تواند با اصلاح راهبردهای تغذیه­ کننده باورهای فراشناختی به اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی دانشجویان پراسترس منتهی ­شود.  

Authors

الهام موسوی

MSc. in Psychology, Tehran Payame Noor University, Tehran,Iran.

احمد علی پور استاد

Professor in Psychology, PhD, Tehran Payame Noor University ,Tehran,Iran.

حسین زارع

Associated Professor in Psychology, PhD, Tehran Payame Noor University,Tehran,Iran.

مژگان آگاه هریس

Assistant Professor in Psychology, PhD, Tehran Payame Noor University,Tehran,Iran.

مسعود جان بزرگی

Associated Professor in Psychology, PhD, The Research Institute of Hawzah & University