بررسی محدودیت های توسعه ی فیزیکی کلانشهر تبریز با استفاده از GIS

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

124

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOGRAPHIC02_121

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

شهر تبریز هرچند در چند دهه اخیر شاهد رشد فزایندهای به اطراف خود بوده است. اما وجود شرایط طبیعی و انسانی برای توسعهفضای ساختاری شهر موجب ایجاد مشکلات زیادی شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS به بررسی محدودیت هایتوسعه فیزیکی شهر تبریز پرداخته شد. نتایج حاصل نشان میدهد که در قسمت های شمالی، جنوبی و شرقی تبریز شرایط توپوگرافیامتداد گسل شمالی در بخش شمالی مهمترین عوامل طبیعی محدودکننده توسعه فیزیکی شهر هستند و در قسمت غربی صنایع بهعنوان مهمترین عامل انسانی محدود کننده توسعه فیزیکی شهر تبریز میباشد. نتیجه محدودیت توسعه فیزیکی شهر تبریز در تمامجهات تراکم بالای جمعیتی، مسکونی و ساختمانی در بخش مرکزی شهر است.

Keywords:

ساختار فضایی شهر , محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها , تبریز

Authors

افشینمتقی
افشین متقی

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

مهتابامرایی
مهتاب امرایی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

آرشقربانی سپهر
آرش قربانی سپهر

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران