بررسی استعاره های مفهومی شب در کتاب همصدا با حلق اسماعیل نوشته سید حسن حسینی بر اساس زبان شناسی شناختی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF09_043

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1400

Abstract:

استعاره به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهترین ساختارهای زبانی بین دانشمندان مطرح بوده و از گذشته برای آن، تعاریف و دسته بندی های مختلفی ارائه شده است. در مقابل دیدگاه سنتی استعاره، دیدگاه معاصری وجود دارد که به نظریه استعاره های مفهومی معروف است و برای اولین بار لیکاف و جانسون آن را مطرح کردند. این دیدگاه که به مکتب زبان شناسی شناختی تعلق دارد، استعاره نه صرفا یک مسئله برای تزئین کلام، بلکه آن را یک فرآیند ذهنی و مفهومی می بیند که مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم ملموس و مناسب تبدیل می کند. مرحوم سیدحسن حسینی که شاعران ادبیات پایداری است، در اشعارش کم از استعاره های مفهومی استفاده نکرد و یکی از کتاب های که می توان به کرات استعاره های مفهومی او را در آن دید، کتاب همصدا با حلق اسماعیل است. در این کتاب، یکی از پربسامدترین استعاره های مفهومی، استعاره مفهومی شب است که در این پژوهش ضمن بررسی ودسته بندی استعاره های مفهومی شب، تعداد تکرار و بسامد آن ها در این کتاب نیز به دست آمده است. این تحقیق که با روش تحلیلی و کیفی به دست آمده، ضمن بررسی تمامی استعاره های مفهومی شب در کتاب همصدا با حلق اسناعیل، به یازده نگاشت استعاری رسیده است و ضمن نشان دادن بسامدهای آن ها در کتاب، به تحلیل و تفسیر آن ها پرداخته است.

Authors

رسول شاکرین

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد