CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مهارت های ارتباطی و حل مساله و سلامت روان در زوجین دارای تجربه فرازناشویی

عنوان مقاله: مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مهارت های ارتباطی و حل مساله و سلامت روان در زوجین دارای تجربه فرازناشویی
شناسه ملی مقاله: JR_IJPN-9-1_001
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران اکبری - شکده علوم پزشکی خمین، خمین ،ایران
زهرا شخمگر - گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
اکرم ثناگو - مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آزاده نصیری - مربی دانشکده علوم پزشکی خمین
اکرم آهنگی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
حسین خالقی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
ملیحه محمدپور - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
اعظم کرامی - مربی هیات علمی،کارشناس ارشد پرستاری،دانشکده علوم پزشکی خمین

خلاصه مقاله:
مقدمه:خیانت زناشویی مشکلی است که زندگی افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از دلایل اصلی طلاق به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مهارت های ارتباطی و حل مساله وسلامت روان در زوجین با تجربه خیانت زناشویی بود. روش کار: پژوهش حاضر، کاربردی  و از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است.از میان زوجین مواجه با خیانت زناشویی شهرستان قاین در سال ۹۷ ، ۳۰ نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترسانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ۱۵ نفری جایگزین شد. یک گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای با روش طرحواره درمانی و یک گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای با روش درمان شناختی رفتاری آموزش دید  . گروه ها پرسشنامه سلامت روان (GHQ-۲۸) و مهارت های ارتباطی و پرسشنامه حل مساله را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک عاملی و چند متغیری استفاده شد. یافته ها:میانگین نمره سلامت روان در گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره مهارتهای ارتباطی در گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره حل مسئله گروه آزمایش درمان شناختی رفتاری و در گروه آزمایش طرحواره درمانی تفاوت معنی دار بود(p<۰/۰۱) و این میزان در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: نتایج از تاثیر دو روش درمانیشناختی –رفتاری و طرحواره درمانی بر افزایش سلامت روان و مهارتهای ارتباطی و حل مسئله حمایت می کند و توجه به این دو روش درمانی برای زوجین دارای مشکل فرازناشویی از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلمات کلیدی:
Schema Therapy, Cognitive-Behavioral Therapy, Mental Health, Communication Skills, Problem Solving, Couples with extra-marital experience, طرحواره درمانی, درمان شناختی- رفتاری, سلامت روان, مهارتهای ارتباطی, حل مسئله, فرازناشویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1356392/