بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی در دانشجویان پرستاری یکی از دانشگاه های علوم پزشکی منتخب تهران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPN-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

Abstract:

چکیده مقدمه: دانشجویان رشته های علوم پزشکی به ویژه دانشجویان دانشگاه های نظامی جزو گروه های پرخطر از نظر ابتلا به اختلالات روانی محسوب می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عزت نفس با افسردگی و مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری یکی از دانشگاه های علوم پزشکی منتخب انجام شده است. روش: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، ۱۳۰ دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی منتخب در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته، پرسشنامه ۲۱ سوالی افسردگی بک و پرسشنامه ۵۸ سوالی عزت نفس کوپراسمیت بود. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS v.۱۸ و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (کای دو) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که ۳/۲۴% از دانشجویان دارای افسردگی متوسط تا شدید بودند. همچنین ۱/۵۶% دارای عزت نفس پایین بودند. آزمون آماری کای دو نشان داد که بین افسردگی و عزت نفس واحدهای مورد بررسی ارتباط معناداری وجود داشت (۰۵/۰p<). به طوری که دانشجویان با عزت نفس بالا کمتر علایم افسردگی را نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در دانشجویان و احتمال تشدید این مشکل در دوران مسوولیت پذیری از یک سو و وجود ارتباط معنادار بین عزت نفس و افسردگی از سوی دیگر، ضروری است که ضمن انجام غربالگری در دانشجویان و مطالعات وسیع تر در سطح دانشجویی جهت افزایش سلامت روان دانشجویان و کاهش افسردگی از روش های تقویت عزت نفس بهره برد

Authors

فریال خمسه

Baghiatollah ums

محمد براتی

Baghiatollah ums