بررسی اختلالات عمدی در مسئله مکان یابی هاب حداکثر پوشش با ارائه مدل برنامه ریزی سه-سطحی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS14_075

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

Abstract:

مسئله مکان یابی هاب یکی از مهمترین و کلیدی ترین مسائل در سیستم حمل ونقل است. در این تحقیق مدل مکان یابی هاب حداکثر پوششی به صورت یک مسئله برنامه ریزی سه سطحی بیان شده است. در اینجا ازکارافتادگی هاب ها به صورت عمدی رخ داده است. مسئله با استفاده از الگویتم توسعه یافته حل شده و نتایج آن را ارائه دادیم. مشاهده می شود با افزایش تعداد گره های شبکه زمان حل الگوریتم نیز بیشتر شده است و هرچه تعداد هاب های مکان یابی شده بیشتر شود، پوشش دهی مسئله بیشتر می شود. در نتیجه با یک نگاه کلی درمی یابیم که بهترین حالت زمانی رخ داده که تعداد هاب مکان یابی شده بیشتر و مقدار فاکتور تخفیف کوچکترین است.

Keywords:

مکان یابی هاب حداکثر پوشش , تخصیص چندگانه , برنامه ریزی سه سطحی , ازکارافتادگی هاب.

Authors

مینا امانی قیوم

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه کردستان