تاثیر شیبدار کردن رویه پله های حفاظتی برای کنترل آب شستگی کانال های فرسایشی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 200

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWAI-6-2_002

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

Abstract:

یکی از سازه های آبی برای پایدارسازی بستر کانال های فرسایشی، پله های متوالی است. این پله ها مانند سازه آبشار قائم، در معرض تهدید آب شستگی هستند. هدف این تحقیق ارزیابی میزان آب شستگی در پایین دست آبشارهای قائم (استخر- پله) با استفاده از مدل آزمایشگاهی است. آزمایش ها روی پله ها رویه های با زاویه ?، ??، ?? و ?? درجه نسبت به افق و دبی های ??، ??، ??، ?? و ?? لیتر بر ثانیه و شیب کف فلوم در حالت های ?%، ?% و ?% صورت گرفت. نتایج نشان داد قراردادن صفحه (رویه) با زاویه ?? درجه نسبت به افق در وجه بالایی باعث می شود حداکثر عمق آب شستگی پایین دست در شیب های ?%، ?% و ?% به ترتیب ??، ?? و ?? درصد نسبت به حالت شاهد (پله بدون رویه شیبدار) کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که محل وقوع حداکثر عمق آب شستگی به سمت پایین دست متمایل می شود. این امر به پایداری پله کمک می کند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان بیان کرد که استفاده از رویه با زاویه مناسب می تواند کارایی پله- استخر را برای حفاظت بستر کانال های فرسایشی افزایش دهد.

Keywords:

رویه , حداکثر عمق آب شستگی , آبراهه کوهستانی , استخر , پله