فرماندهی و کنترل طبقه بندی انواع تهدیدات در دفاع سایبری در مراکز استراتژیک علمی پژوهشی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 259

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCECT01_050

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش تبیین فرماندهی و کنترل طبقه بندی انواع تهدیدات در دفاع سایبری در مراکز علمی پژوهشی می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و همین طور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، کارشناسان فناوری اطلاعات، اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری رشته علوم رایانه، مهندسی نرم افزار، فناروی اطلاعات و.. دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، نمونه های مربوطه انتخاب گردید.جامعه آماری مورد مطالعه ( ۱۹۵ نفر) بوده، از فرمول کوکران برای جوامع متناهی برای مشخص کردن حجم نمونه استفاده شد ( ۱۳۱ نفر). پس از جمع آوری پرسشنامه ها برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS ورژن ۱۸ استفاده شد. ابتدا در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و... جهت توصیف داده ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون های کولموگروف اسمیرنف - جهت نرمال بودن داده ها و سپس از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت ارزیابی تاثیر و معنادار بودن بین متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، فرضیه اصلی تحقیق و تمامی فرضیه های فرعی تایید شدند. سپس مولفه های تحقیق رتبه بندی شده، نتایج نشان داد، اولویت های متفاوتی میان متغییرهای وجود دارد. از لحاظ رتبه بندی میان متغییرها تفاوت معنادار وجود دارد و متغییرهای تحقیق از اولویت یکسانی برخودار نیستند.

Authors

مهدی چیت ساز خوئی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علیرضا علیزاده سودمند

دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

حسین ناصر تبریزی

دانش آموخته کارشناسی رشته مخابرات، دانشگاه بین الملل قزوین، قزوین، ایران