بررسی تاثیر مشخصات فردی رانندگان خودروهای سواری بر تخلفات پارک حاشیه ای (مطالعه موردی: شهر رشت)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 637

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRTRANS01_018

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

Abstract:

امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه به خصوص در مناطق مرکزی شهر، گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ است. رانندگان همواره بهدنبال مکان مناسبی برای توقف وسایل نقلیه خود میباشند. یکی از پرطرفدارترین انواع پارک از سوی رانندگان، پارک در حاشیه معابر استکه چگونگی انجام مانور پارک آن از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد معابر تلقی میگردد. همچنین، عوامل بسیار زیادی بر مدت زمان انجاممانورهای پارک در حاشیه معابر تاثیرگذارند که موجب ایجاد اختلال نرخ جریان اشباع عبوری از معبر می گردند؛ لذا بررسی تاثیر پارکحاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی، موضوعی حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مشخصات فردی رانندگان خودروهایسواری بر تخلفات پارک حاشیهای بوده و به همین منضور ۴ خیابان رشت (لاکانی، گلسار، نواب، تختی) براساس هدف های مختلف انتخابکردیم. همچنین با بررسی تعیین ساعت اوج از طریق تصاویر زنده ترافیک در گوگل، ساعت های اوج را تعیین کردیم. متغیرهای از قبیلسن و جنسیت و پوشش رانندگان ، فاصله پارک، تقاطع، خودرو، زمان برداشت و آب و هوا به عنوان پارامترهای احتمالی تاثیرگذار بر نقضپارک دوبل بررسی شدند . در نتیجه بیشترین فاصله پارک ثبت شده با ۱۰۱۳ مربوط به ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر است که این نشان دهنده ایناست به خودی خود در خیابان ها جای پارک نیست. همچنین بیشتر تخلفات پارک دوبل در آب و هوای بارانی انجام میشود این تاثیر باراندر تخلف پارک دوبل را نشان می دهد.

Authors

سبحان حسن جانی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، راه و ترابری، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

ایرج برگ گل

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان