تحلیل غلظت و منشا گروه های کربوکسیلیک اسید درانواع رنگ روغن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,729

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF03_001

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

Abstract:

اگر چه غلظت گروههای کربوکسیلیک اسید (COOH) برای درک شیمی رنگ روغن بسیار مهم است، اما چالش های تحلیلی تا کنون مانع تعیین مقدار COOH در نمونه های پیچیده روغن پلیمریزاسیون شده است. غلظت گروههای COOH در درک تخریب رنگ روغن مهم است، زیرا باعث تجزیه رنگدانه های معدنی واکنشی می شودتادرشبکه روغن حل شده وکربوکسیلات فلزی ایجاد شود. یونهای فلزی در چنین شبکه پلیمری یونومری می توانند با اسیدهای چرب اشباع مبادله کرده وصابون های فلزی کریستالی ایجاد کنند که منجر به مشکلات جدی در بسیاری از نقاشی های جهان می شود. ما دو روش براساس طیف سنجیATR-FTIR برای برآورددقیق غلظت COOH درمدل های رنگ روغن مصنوعی ایجاد کردیم با استفاده ازسیستم های مدل مناسب متشکل ازروغن ZnOو رنگدانه های پرکننده بر اثر این رنگ های روغن خشک شده حاوی یک رنگ بودند. گروه، COOH در واحد تریاسیل گلیسرول.سیستم های مدل بر اساس مخلوطی از الکلهای زنجیره بلند نشان دادند که غلظت COOHمحاسبه شده از خود اکسیداسیون زنجیره جانبی در رطوبت نسبی پایین (RH)سرچشمه میگیرد. تاثیر افزایش غلظت ZnO و RH برتشکیل COOH مورد مطالعه قرار گرفت و شرایط رطوبت نسبی بالا برای ترویج تشکیل گروههای COOH نشان داده شد.هیدرولیز استر قابل توجهی تحت شرایط مورد مطالعه یافت نشد.نتایج ما پتانسیل تجزیه و تحلیل کمی سیستم های مدل رنگ روغن را برای کمک به ارزیابی مجدداستراتژی های حفاظت نشان میدهد

Authors

سیدمهدی نیاکانی

دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی،گروه شیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایرا ن