اجرای برنامهریزی قابلیت مبنا در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 331

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAEA05_024

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1400

Abstract:

امروزه بسیاری از سازمان ها با محیط پویاتری نسبت به گذشته روبرو هستند و برای حفظ چابکی و مزیت رقابتی، باید خود را باتغییرات هماهنگ سازند. اولین و مهمترین قدم جهت هماهنگی با تغییرات، این است که سازمان بداند چه قابلیت هایی دارد و چهکارهایی می تواند انجام بدهد. قابلیت های کسب و کار یک دید سطح بالا از کسب و کار تعریف می کنند. این دید بر کارهایی که سازمانبرای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود انجام می دهد و یا باید انجام بدهد، تمرکز دارد. برنامه ریزی قابلیت مبنا یک رویکردجامع برای تحول سازمانی و تغییرات و توسعه قابلیت های سازمان در جهت رسیدن به چشم انداز و ماموریت سازمان می باشد. در اینرویکرد ابتدا قابلیت های موجود سازمان و سطح بلوغ آنها بررسی می شود، سپس بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان،قابلیت های مطلوب و سطح بلوغ آنها مشخص و برای گذار از حالت موجود، به حالت مطلوب، اقداماتی در دوره های زمانی معین،پیشنهاد می گردد. این مقاله ترکیبی از یک کار تحقیقاتی و عملیاتی در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداریاصفهان می باشد. در این تحقیق مدل جدیدی برای بررسی سطح بلوغ قابلیت های موجود و مطلوب سازمان، از ۴ بعد مختلف، پیشنهادشده است. ا این ۴ بعد عبارتند از: فرایند، ساختار و نیروی انسانی، ابزار و تکنولوژی، هوشمندی. برای ارزیابی مدل پیشنهادی ازدیدگاه خبرگان معماری سازمانی استفاده شده و با توجه به نظر خبرگان مدل بلوغ جدید بهبود یافته، آینده نگرانه و مطابق با اهدافاصلی سازمان است.

Keywords:

قابلیت , برنامه ریزی مبتنی بر قابلیت , قابلیت مبنا , معماری سازمانی , مدل بلوغ , هوشمندی

Authors

همایون ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه معمار ی سازمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز

سیدرئوف خیامی

استادیار، آزمایشگاه معماری سازمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ش یراز ، شیراز

علی نصیرزاده

مسئول شهر هوشمند و خدمات الکترونیک، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان ، اصفهان