تاثیر شبکه های اجتماعی بر باورهای مذهبی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_025

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شبک های اجتماعی بر باورهای مذهلی در میان دانشجویان دانشگاه بگوعلی سینا همدان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان مشغول به تحصیل در سال ۱۴۰۰-۹۹ بود. نمونه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از کل کل جامعه آماری در دسترس به تعداد ۲۵۰ نفر انتخاب شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه باورهای مذهبی که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین شبکه های اجتماعی و باورهای مذهلی وجود دارد. در نتیجه متصدیان دانشگاه باید برنامه ای مشخص و مدون برای استفاده شبکه ها اجتماعی در بین دانشجویان داشته باشند

Authors

مریم ترکاشوند

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر

حسین محمدی

کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه علمی کاربردی واحد همدان

علی قاسمی

دکترای فلسفه و تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس تهران