مقایسه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی دارای سبک های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی- اجتماعی و تحصیلی شهر اشنویه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_043

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مولفه های آن در مدارس ابتدایی شهر اشنویه در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود. نمونه این تحقیق متشکل از ۲۴۰ دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه سبک های فزرند پروری و پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA نشان داد که بین دانش آموزان با سبک های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد P=۰/۰۰۰,F=۸/۶۷ همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد P=۰/۵۵,F=۲/۹۲۹ و در نهایت تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد P=۰/۰۵,F=۲/۹۲۶

Authors

اثمر داهیم

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی