Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

کنترل منابع غیر نقطهای آلودگی آب رودخانه ها و سد با استفاده از پوشش گیاهی مناطق میانگیر

کنترل منابع غیر نقطهای آلودگی آب رودخانه ها و سد با  استفاده از پوشش گیاهی مناطق میانگیر
نوع محتوی : طرح پژوهشیYear: 1399
کد COI Research: R-1388835تاریخ درج در سایت: 13 بهمن 1400
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: مهندسی آب و هیدرولوژی - هیدرولیک و سدسازی
View: 248Pages: 52

Buy and Download

برای دریافت فایل این Research ابتدا در پایگاه سیویلیکا عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک نمایید

Authors

Abstract:

فعالیتهای انسانی و به دنبال آن تولید آلایندههای مختلف کمیت و کیفیت منابع آب سطحی را تحت تاثیر قرار میدهند. انواع آلایندهها از جمله مواد مغذی، آفتکشها و فلزات سنگین از مسیرهای مختلف (نقطهای و غیرنقطهای) وارد آبهای سطحی شده و میتوانند عوارض جبران ناپذیری را بر اکوسیستم تحمیل کنند. در این میان آلایندههایی که به صورت غیرنقطهای یا پراکنده وارد منابع آب سطحی میشوند، به دلیل مشکلات مربوط به شناسایی منابع، کمتر مورد توجه کارشناسان و مدیران منابع آب قرار گرفتهاند. بنابراین، با توجه به سخت بودن کنترل این قبیل آلایندهها در محل تولید میتوان با ایجاد تمهیداتی در محلهای پذیرنده (از جمله آب- های سطحی رودخانه ،ها) تا حد زیادی از ورود آنها به اکوسیستم جلوگیری نمود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مناطق میانگیر در کاهش ورود آلایندهها (یون نیترات به عنوان نمونه مورد بررسی) به آب- های سطحی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف گیاه نی (australis Phragmites (با توجه به غالبیت و بومی بودن در منطقه مطالعاتی (رودخانه جاجرود) به عنوان گزینه مورد آزمایش برای بررسی جذب یون نیترات و استفاده به عنوان پوشش میانگیر در حاشیه رودخانه مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا بررسی قابلیت گیاه نی برای جذب یون نیترات از آب در مقیاس آزمایشگاهی و با ایجاد تیمارهای ساعتی ( ۱۲ ساعته) و روزانه ۵ )روزه) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشات ساعتی، غلظت نیترات در زمانهای ماند ۳ساعته، ۶ ساعته، ۹ ساعته و ۱۲ ساعته به ترتیب /۱ ۲۱ میلیگرم بر لیتر، /۴ ۱۵ میلیگرم بر لیتر، ۸/۹ میلیگرم بر لیتر و ۴/۹۵ میلیگرم بر لیتر بود. به این ترتیب با افزایش زمان ماند از ۳ ساعت به ۱۲ ساعت غلظت نیترات در نمونههای پساب برداشت شده از مخازن کاهش یافت، به عبارتی گیاه نی با گذشت زمان نیترات بیشتری را جذب نمود . طبق نتایج آزمایشات روزانه، میانگین غلظت نیترات در پساب خروجی در انتهای ۵ روز متوالی کمتر از میانگین غلظت نیترات در انتهای ۵ شب متوالی بود. این بیانگر این است که در طول روز گیاه نی نیترات بیشتری را از آب جذب کرده است. دادههای حاصل از این پژوهش تایید نمود که گیاه بومی منطقه مطالعاتی (نی) گزینه مناسبی جهت انجام اقدامات مدیریتی به واسطهی پالایش گیاهی (گیاه پالایی) است. همچنین، هر چه تراکم سدهای گیاهی ایجاد شده بیشتر باشد تصفیه با راندمان بالاتری انجام خواهد گرفت و متعاقبا به میزان بیشتری از ورود آلایندهها به اکوسیستم آبی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

Research COI Code

This Research COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1388835/

پیش گفتار Research

کیفیت و کمیت منابع آبهای سطحی شامل رودخانهها، تالابها و دریاچهها (طبیعی و انسانساخت) به طور کلی تحت تاثیر فعالیتهایی مانند کشاورزی، توسعه شهری - روستایی و صنعتی، بهرهبرداری از منابع طبیعی همچون مراتع و جنگلها در چارچوب فعالیتهای مرتعداری و جنگلداری است که در سطح حوضه های  آبخیز آنها صورت میپذیرد. اثرگذاری این فعالیتهای انسانی به دو شکل آلودگیهای نقطهای همچون تخلیه ی پسابهای شهری-روستایی و صنعتی و یا رهاسازی پسماندها و آلودگیهای غیرنقطهای همچون مواد مغذی، آفتکشها، فلزات سنگین و ... میباشد (سلیوا و ویلیامز ۲۰۰۱؛ امیری و ناکانه، ۲۰۰۸) تاکنون بهسازی کیفیت منابع آبهای سطحی با کنترل آلودگیهای نقطهای از راه طراحی، ساخت و بهره-برداری از سیستمهای تصفیه پساب (فاضلاب) پیشرفتهای زیادی داشته است؛ اما با توجه به ماهیت غیر-نقطه ای که آلودگیهای غیرنقطهای دارند، از سوی کارشناسان، برنامهریزان و مدیران منابع آب توجه لازم به نقش و تاثیری که این آلودگیها ممکن است بر کیفیت و کمیت منابع آبهای سطحی داشته باشند، صورت نگرفته است. بخشی از این بیتوجهی را میتوان معطوف به مشکل بودن تعیین منابع، محدوده جغرافیایی و فرایندهایی دانست که منجر به آلودگیهای غیرنقطهای میشوند (چن و همکاران، ۲۰۰۲؛ امیری و ناکانه، ۲۰۰۸) تحقیقات و تجربیات بدست آمده در سایر کشورها (بعنوان نمونه رجوع شود به: موکاندوکو و همکاران، ۲۰۱۶؛ سو و همکاران، ۲۰۱۶؛ نیلسن و همکاران، ۲۰۱۲؛ وایزشنایدر و همکاران، ۲۰۱۳؛ لی و همکاران، ۱ ۲۰۰۴؛ بلکول و همکاران، ۱۹۹۹ ؛ کاستل و همکاران، ۱۹۹۴ (نشان میدهد مناطق میانگیر میتوانند به عنوان گزینه ای کارامد و تامل پذیر و کاربردی در بهسازی کیفیت آب رودخانهها، تالاب ها و دریاچه ها مد نظر قرار گیرند (پیرعزیزی و جباریان، ۱۳۷۴)
بر طبق تعریف، مناطق میانگیر در واقع نوارهایی از پوشش گیاهی در کناره رودخانهها، تالابها و دریاچهها هستند که با افزایش میزان زبری و در عین حال تراوایی (نفوذپذیری) سطح زمین، باعث کاهش سرعت روانابهای حوضه آبخیز بالادست خود شده و شرایط لازم را برای نفوذ و گذراندن آن از بستر (ماتریس) خاک فراهم میآورند (آدامسکا ۲۰۱۴؛ پیرعزیزی و جباریان، ۱۳۷۴ ( و بدین ترتیب رواناب بر با ها جای گذاردن مواد آلاینده و رسوبات، تغییر کیفیت میدهند و در نهایت به پهنههای آب همچون رودخانهها، تالاب ها و دریاچه ها می پیوندند.

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support