بررسی نقش ارزشیابی برعملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش سرابله

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_049

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1400

Abstract:

موضوع تحقیق حاضر «بررسی نقش ارزشیابی درنظام پرداخت کارکنان سازمانهای اداری شهرسرابله» می باشد. در ابتدای این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای پیشینه ی نظری تحقیق تدوین شد. روش تحقیق مورد استفاده علی – مقایسه ای می باشد و جامعه آماری کارکنان سازمانهای اداری شهرسرابله می باشد که بر اساس نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۰۰ نفر از آنان را انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته در اختیار آنان قرار دادیم و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss۲۱ کمک گرفته شد و مشخص شد که بین کارکنان با سابقه و کم سابقه در سازمانهای دولتی از حیث عملکرد به عنوان معیار سیستم ارزشیابی ، بین کارکنان تحصیل کرده و تحصیل نکرده در سازمانهای دولتی از حیث مدرک تحصیلی به عنوان معیار ارزشیابی رابطه معنی داری وجود دارد.اما بین کارکنان با سابقه و کم سابقه در سازمانهاوادارات دولتی از حیث تجربه کاری به عنوان معیار ارزشیابی، بین تمایل کارکنان سازمانهای دولتی از حیث ارزشیابی برمبنای عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد.