بررسی سنجش میزان رضایت از تحصیل دانش آموزان مدارس بزرگسالان استان ایلام

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA05_051

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1400

Abstract:

موضوع پژوهش حاضر بررسی سنجش میزان رضایت از تحصیل دانش آموزان مدارس بزرگسالان استان ایلام در سال تحصیلی۱۴۰۰/۱۴۰۱می باشد. در ابتدا بر اساس اهداف مورد نظر پژوهشگر و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای اقدام به پیشینه نظری و تجربی گردید و سپس بر اساس مطالعات میدانی و روش پیمایشی به آزمون فرضیات پرداخته شد. روش تحقیق حاضر پیمایشی Survey و علی – مقایسیه ای می باشد. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان مدارس بزرگسالان استان ایلام می باشد و نمونه آماری ۳۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها رضایت ازتحصیل می باشد و برای آزمون فرضیات از آزمون t متغیر مستقل کمک گرفته شد همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS۱۹ کمک گرفته شد و مشخص شد بین متغیر وابسته رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی - رضایت از تحصیل و متغیر مستقل احترام - در مورد فرضیه احساس عدالت و میران رضایت- بین رسیدن به هدف و رضایت از تحصیل رابطه معنادار است