مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ورامین)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISH-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

وجود نقاط آسیبپذیر، ضعف در رعایت قوانین و ضوابط فنی و مهندسی، ضعف مدیریت صحیح در جهت کنترل ساخت وسازهای شهری، عدم شکلگیری ساختارهای مربوط به وقوع هر نوع بحرانی و همچنین ضعف در به کارگیری اصول پدافند غیرعامل شهر ورامین را با مشکلات و تهدیدهای ناگواری مواجه ساخته است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اسنادی، پس از تبیین اصول، اهداف و ملاحظات دفاع غیرعامل و تحلیل رویکرد پدافند غیرعامل در ساخت وساز شهر ورامین، نقش پدافند غیرعامل در مدیریت ساختوساز شهری باهدف کاهش آسیبپذیری و تلفات انسانی در حوادث و بحرانهای ناشی از تهاجم دشمن موردبررسی قرار میگیرد. در این پژوهش وضعیت پدافند غیرعامل در مدیریت ساخت وساز شهر ورامین بررسی و سپس اولویت‎ و اهمیت، مولفه ها و شاخصهای پدافند غیرعامل موثر در مدیریت ساخت وساز این شهر تعیین گردیده است. براساس تحقیق انجام شده از نظر پاسخدهندگان در شهر ورامین مولفه استحکامات و سازه های امن با میانگین وزنی ۳۳/۴ بالاترین رتبه و مولفه استتار با میانگین وزنی ۹۰/۲ پایینترین رتبه را اخذ نمودهاند. همچنین در تحقیق مشخص گردید از نظر پاسخدهندگان برای بافت شهری، آتشنشانی و شبکههای ارتباطی مولفه مکانیابی موثر ارزیابی شده و برای کاربریهای بیمارستان، جایگاههای سوخت و تاسیسات زیربنایی مولفه استحکامات و سازههای امن تاثیرگذار است و همچنین برای ساختمانهای عمومی اعم از مسکونی، تجاری و اداری مولفه پراکندگی مناسب است.

Authors

سید جواد موسوی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه ایوانکی

عبدالرحمن کشوری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)