مطالعه عددی اثر نوع، محل و ابعاد بازشو بر رفتار دال بتنی مجوف پیشتنیده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN08_047

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1400

Abstract:

استفاده از دالهای مجوف که بازشوهایی در امتداد محور طولی خود دارند یکی از روشهای موثر در سبک سازی، کاهش حجم بتن-ریزی، هزینه و وزن سازه و در نتیجه دست یافتن به مقاطع با ابعاد کوچکتر است. متغیرهایی نظیر نوع بازشو (دایره ای، مربعی و مستطیلی) و محل قرار گیری بازشو( وسط و گوشه دال) و ابعاد آن در نحوه شکست و ظرفیت باربری دال مجوف بتنی پیش تنیده تاثیرگذار می باشند.دال مجوف پیش تنیده انتخاب شده برای صحت سنجی دارای ابعاد ۴۱۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰ میلیمتر و تحت بارگذاری خمش چهار نقطه ای میباشد.دال مجوف پیش تنیده با ابعاد بازشو ۲۵۰ ۲۵۰ میلیمتر توسط نرم افزار ABAQUS مدلسازی گردید. پس از بدست آوردن تطابق مناسب بین نمونه آزمایشگاهی و عددی متغیرهای معرفی شده درنظر گرفته شد. نتایج نشان دادکه میزان ظرفیت باربری در دال با بازشو مربعی به طول ضلع ۲۵۰ میلیمتر و در سمت چپ دال به میزان % ۲۸/۲ نسبت به نمونه بدون بازشو کاهش یافته است. همچنین تغییرمکان در دال با بازشو مربعی به طول ضلع ۲۵۰ میلیمتر و در سمت چپ دال به میزان % ۶۴ نسبت به نمونه بدون بازشوکاهش مییابد. وجود بازشو مربعی به طول ضلع۳۵۰ میلیمتر در وسط ظرفیت باربری بیشتری به میزان % ۳۷/۳ رانسبت به بازشو مربعی در سمت چپ دال نشان داد. با افزایش ابعاد بازشو مربعی در سمت چپ دال مجوف پیش تنیده از ۲۵۰ به ۳۵۰میلیمتر میزان باربری %۱۵ کاهش می یابد. همچنین با تبدیل بازشو مربعی به مستطیلی در وسط دهانه ظرفیت باربری و تغییر مکان به میزان % ۲/۲ و % ۴/۲ کاهش مییابد. بازشو دایرهای در سمت چپ دال مجوف پیش تنیده ظرفیت باربری و تغییرمکان را بیشتر از دال مجوف پیش تنیده با بازشو مربعی در سمت چپ دال نشان میدهد.

Keywords:

دال بتنی مجوف پیشتنیده , نوع بازشو (دایره ای , مربعی و مستطیلی) , موقعیت قرار گیری بازشو , مدل اجزا محدود.

Authors

سمیرا عباس پور

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی احرار

ملک محمد رنجبر تکلیمی

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان،رشت،ایران