تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد کاری با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع دستی)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 231

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB09_033

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1400

Abstract:

سبک رهبری از مهم ترین عوامل پویایی، پیشرفت و یا رکود سازمان هاست. سبک رهبری تحول آفرین با ایجاد تحول در سازمان قادر به برانگیختن نوآوری در کارکنان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین بررسی تاثیر رهبری تحول افرین بر عملکرد کاری با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری) انجام شد. این مطالعه توصیفی - همبستگی در سال ۱۴۰۰ انجام شد. جامعه آماری شامل شامل کارکنان وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه که ۵۱۲ نفر می باشند، حجم نمونه براساس جدول مورگان ۲۱۹ نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن انجام شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا برعملکرد با نقش رضایت و تعهد تاثیر دارد.

Authors

مسعود قیمی

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران

محمود صمدی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران

رسول لطفی

دانشجوی دکتری آمار دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران