تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قزوین)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 247

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB09_036

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قزوین) صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت توصیفی - پیمایشی است. بمنظور گردآوری داده های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق رویه مدیریت منابع انسانی، رفتار نوآورانه، رهبری تحول گرا از یک پرسشنامه استاندارد و اقتباس شده از پرسشنامه لیو و همکاران ۲۰۱۸ استفاده شده است. که در مجموع شامل سه متغیر است: بمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. بمنظور محاسبه پایایی از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی پرسشنامه مطلوب تعیین گردید، جامعه تحقیق در این تحقیق کارکنان دانشگاه علمی کاربردی که تعداد آنها ۲۵۰ نفر است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق، نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. حجم نمونه از طریق جدول مورگان ۱۴۸ نفر تعیین شده است. رای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تعیین روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss,lizrel صورت گرفته است. طبق تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در رابطه با فرضیات پژوهش نتایج حاکی از آن است که ظرفیت جذب بر عملکرد تاثیر دارد. ظرفیت جدب بر چابکی سازمانی تاثیر دارد. چابکی سازمانی بر عملکرد تاثیر دارد.

Authors

محمدرضا خورانی

کارشناسی ارشد مدیریت دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران

محمود صمدی

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران

احسان مصداقی

دانشجوی ئدکتری آمار دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان ایران