همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار ( MVA ) به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-10-39_010

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

Abstract:

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنیداری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه (EVA/Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA/Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ میپردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنیدار بین EVA/Cap با MVA/Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشینآلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA/Cap سال ۱۳۸۶ آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقهبندی شدند. نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید میکند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA/Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA/Cap منفی، بیشتر است.

Authors

علی صالح آبادی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

احمد احمدپور

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران