استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها : رابطه با رفاه و دستاورد های درسی در میان دانش آموزان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPECONF05_129

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1400

Abstract:

برنامه ی Quiet Time (زمان سکوت) در شروع و انتهای روز در مدرسه، ۱۵ دقیقه فرصت فراهم می کند تا دانشآموزان بتوانند فعالیت های مراقبه و تعمق متعالی (TM) یا یک فعالیت آرامش بخش دیگر مانند خواندن کتاب بهصورت آرام برای خودشان را انجام دهند. این مطالعه تاثیر مشارکت در این برنامه را بر روی دانش آموزان کلاسنهم (n=۱۴۱)، با مقایسه ی نتایج کاری شان نسبت به گروه دیگری از دانش آموزان کلاس نهم (n=۵۳) که درمدرسه شرکت کرده اما در طرح های زمان سکوت شرکت نکرده بودند، بررسی کردند. دانش آموزان در هر دوگروه در ابتدای اکتبر سال ۲۰۱۲ تحت آزمون و ارزیابی قرار گرفتند، و سپس خیلی سریع بعد از این که دانشآموزان فعالیت های TM را فرا گرفتند، دوباره در می سال ۲۰۱۳ تحت آزمون قرار گرفتند. تحلیل کواریانس برایبررسی تفاوت های بین گروه های درمانی و گروه کنترل، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد دانش آموزانیکه در برنامه ی زمان سکوت مشارکت داشته اند، از نظر نگرانی سطح بسیار پایین تر (p<۰.۰۵) و از نظر اعتماد بهنفس سطح بسیار بالاتر (P<۰.۰۵) در مقایسه با دیگر دانش آموزان داشتند. در گروه درمانی، دانش آموزانی کهزمان بیشتری را در زمینه ی تعمق و اندیشه سپری کرده بودند، شاخص های اعتماد به نفس و آموزشی بالاتری داشتند.بعد از مشارکت در برنامه ی زمان سکوت، دانش آموزان به صورت فردی بیان کردند که خواب ، خوشحالی و اعتمادبه نفس شان هم بیشتر شده است.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

مجید میرزایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

آرزو میرزایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

زهرا شاهی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

فهیمه اصفهانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

هدی گندمکار

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا