رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران )

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-10-38_012

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

هرهوری و دستمزد دارای رابطهای دو سویه هستند، بگونهای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر میشود و از طرف دیگر افزایش بهرهوری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر میکند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱، به بررسی رابطه دستمزد و بهرهوری میپردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهرهوری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهرهوری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهرهوری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهرهوری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

Authors

علی سوری

استادیار دانشکده علوم اقتصادی

محسن ابراهیمی

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

احسان حسینی دوست

کارشناس ارشد اقتصاد